راه اندازي دفتر همكاري هاي دانشگاه و صنعت

2014_06_18/DSC04257.gif 2014_06_18/DSC04254.gif 2014_06_18/DSC04246.gif 2014_06_18/DSC04233.gif 2014_06_18/DSC04226.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری