دكتر عباسي فر عضو هيات علمي گروه آموزشي باغباني دانشگاه اراك

توليد بذر سير براي اولين بار در كشور و ايران به عنوان چهارمين كشور در سطح جهان به اين فناوري دست يافت.

2014_06_22/IMG_2359--73.gif 2014_06_22/IMG_2359--86.gif 2014_06_22/Picture9.gif 2014_06_22/IMG_0435.gif 2014_06_22/IMG_1893.gif 2014_06_22/IMG_1920.gif 2014_06_22/DSCF4581.gif 2014_06_22/DSCF4603.gif 2014_06_22/DSCF4605.gif 2014_06_22/IMG_0401--42.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری