مراسم توديع و معارفه معاون سابق و جديد حوزه پشتباني و توسعه منابع انساني

2014_07_08/DSC04778.gif 2014_07_08/DSC04783.gif 2014_07_08/DSC04786.gif 2014_07_08/DSC04751.gif 2014_07_08/DSC04753.gif 2014_07_08/DSC04765.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری