شركت تكوين آزمايش پارسه اولين شركت دانش بنيان دانشگاهي

2014_09_17/DSC_0246.gif 2014_09_17/DSC_0224.gif 2014_09_17/DSC_0231.gif 2014_09_17/DSC_0228.gif 2014_09_17/d.gif 2014_09_17/DSC_0244.gif 2014_09_17/DSC_0239.gif 2014_09_17/DSC_0237.gif 2014_09_17/DSC_0233.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری