برگزاري موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي در دانشگاه اراك

2014_10_08/88766.gif 2014_10_08/88807.gif 2014_10_08/88808.gif 2014_10_08/88761.gif 2014_10_08/88764.gif 2014_10_08/88765.gif 2014_10_08/88759.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری