غرفه دانشگاه اراك در هشتمين نمايشگاه صنعت و معدن استان مركزي

2014_12_03/IMG_1546.gif 2014_12_03/IMG_1558.gif 2014_12_03/IMG_1446.gif 2014_12_03/IMG_1447.gif 2014_12_03/IMG_1452.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری