پیش شماره شهرستان اراک

پیش شماره(کد) شهرستان اراک 086 می باشد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری