برگزاري اولين نشست رؤساي موسسات غير انتفاعي استان مركزي با مسئولين دانشگاه اراك

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ به دعوت حسام شيخي رييس دفتر موسسات غيرانتفاعي استان مركزي  اولين نشست روساي موسسات غير انتفاعي استان مركزي با مسئولين دانشگاه اراك تاريخ 27 ارديبهشت ماه در دانشگاه اراك برگزار گرديد. هدف از تشكيل اين جلسه تبيين اهداف  وظايف و برنامه هاي اين دفتر تازه تاسيس در دانشگاه اراك براي موسسات و اتخاذ تصميمات كلان جهت ارايه فرآيند اين موسسات مي باشد.

در اين جلسه معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني، معاون دانشجويي و فرهنگي، مدير امور آموزشي، رئيس دفتر نظارت و ارزيابي و رئيس دفتر موسسات غير انتفاعي استان مركزي هريك به تشريح موارد لازم در خصوص موسسات پرداختند و نتايج محسوسي براي ادامه فعاليت  اين موسسات حاصل گرديد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری