برگزاري اولین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مركزي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ اولین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مركزي در روز سه شنبه 28 آذر ماه ساعت ۱۰ صبح در اتاق شورای دفتر رياست دانشگاه اراك برگزار گرديد.

در این جلسه دکتر سعيد حميدي ریاست محترم دانشگاه ضمن خیر مقدم به  اعضای جدید هیات نظارت و معارفه ایشان، از تركيب جديد اعضای هیات نظارت كه تركيبي  از دانشگاه هاي مختلف استان هستند ابراز خرسندي نمودند. ایشان به بررسي وضع موجود آموزش عالي استان مركزي و كاهش تعداد دانشجويان اشاره نمودند در ادامه ايشان به ضرورت داشتن برنامه در بازديد ها و داشتن هدف بر مبناي ارتقای كيفيت آموزش، كيفيت پژوهش و دانشگاه كارآفرين اشاره نمودند. دكتر علی صباغي به آئين نامه جديد هيات نظارت استاني و لزوم تشكيل كارگروه ها اشاره نمودند؛ همچنين به جزئيات برنامه بازديد سه ماهه چهارم سال 1396 و لزوم مشاركت كليه اعضاء در بازديدها اشاره نمودند. در ادامه اعضای محترم هيات نظارت نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص بازديدها و مسائل و مشكلات آموزش عالي بيان نمودند.

اعضای هيات نظارت، ارزيابي  وتضمين كيفيت استان مركزي :

جناب آقاي دکتر سعيد حميدي رئيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان مركزي

جناب آقاي دکتر علي صباغي دبير هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان مركزي

جناب آقاي دکتر محمد سليمان نژاد معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اراك و عضو حقوقی هيات

جناب آقاي دکتر عليرضا فضلعلي معاون محترم پژوهشي دانشگاه اراك و عضو حقوقی هيات

جناب آقاي دکتر عليرضا بهرامي معاون محترم دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه اراك و عضو حقوقی هيات

جناب آقاي دكتر مصطفي يوسفي راد  عضو محترم هيات علمي دانشگاه صنعتي اراك و عضو حقیقی هيات

جناب آقاي دكتر حامد ديلمي عضدی عضو محترم هيات علمي دانشگاه صنعتي اراك و عضو حقیقی هيات

جناب آقاي دكتر عبدالعلي ذوالانواري رياست محترم دانشگاه علمي و كاربردي و عضو حقیقی هيات

جناب آقاي دكتر سهيل واشقاني  عضو محترم هيات علمي دانشگاه تفرش و عضو حقیقی هيات

جناب آقاي دكتر محمد افضلي نژاد  عضو محترم هيات علمي دانشگاه تفرش و عضو حقیقی هيات

سركار خانم دکتر شيرين پور ابراهيم عضو محترم هيات علمي دانشگاه پيام نور و عضو حقیقی هيات

جناب آقاي دكتر بهروز قلائي عضو محترم هيات علمي دانشگاه فرهنگيان و عضو حقیقی هيات

جناب آقاي مهرداد احمدي عضو محترم هيات علمي دانشگاه فني و حرفه اي و عضو حقیقی هيات

 

 

 

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری