توافقنامه همكاري هاي پژوهشي دانشگاه اراك و شركت سهامي آب منطقه اي مركزي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ توافقنامه همكاري هاي پژوهشي مشترك بين شركت سهامي آب منطقه اي مركزي و دانشگاه اراك منعقد شد.
به منظور ايجاد ظرفيت هاي جديد علمي، پژوهشي و استفاده مطلوب از توان علمي، تخصصي و آزمايشگاهي دانشگاه اراك و شركت آب منطقه اي مركزي در زمينه هاي مرتبط با تحقيقات آب با اهداف توسعه و گسترش پژوهش هاي كاربردي در زمينه هاي مختلف مرتبط با آب و ايجاد زمينه مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي در اين زمينه و همچنين همكاري پژوهشي با موسسات آموزشي و پژوهشي كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت هاي پژوهشي در زمينه آب   اين موافقتنامه تنظيم و اجرا مي گردد. همچنين محل فعاليت پژوهشكده در دانشگاه اراك مي باشد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری