عدم برگزاري مناقصه تجهيز آمفي تئاتر

به اطلاع مناقصه گران شركت كننده در مناقصه تجهيز آمفي تئاتر دانشگاه اراك مي رساند، روند برگزاري مناقصه بدليل آماده نشدن زير ساختهاي لازم جهت انجام موارد مندرج در اسناد مناقصه سالن آمفي تئاتر و همچنين تاخير در تخصيص بودجه پروژه مذكور از طرف مجاري ذيصلاح، كه البته خارج از اراده اين دانشگاه بوده، متوقف و به زمان نزديك ديگري كه متعاقباً از طريق جرايد عمومي و كثير الانتشار اطلاع رساني خواهد شد موكول مي گردد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

رویدادهای خبری

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک