علی مرادی 

معاون مدیر امور اداری و پشتیبانی

تلفن:32621650-086