« بازگشت

سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

دومین سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

دومین سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

زمان سه شنبه :25/1/1394 بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان :مسجدفاطمه الزهراءواقع در پردیس سردشت

آدرس کوتاه :