مدیریت امور اداری

واحدهای زیربط

مدیر امور اداری و پشتيباني :
آقای صالح عزیزی ایلامی

اطلاعیه
نمونه و شرح مختصری از وظايف

مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوط به اعضاء هیات علمی

ردیف

شماره بخشنامه

موضوع بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1

23/4297

استخدام عضو هیات علمی برای گروه های معارف

85/3/28

2

2/4162

مجاز نبودن استخدام عضو هیات علمی در مرتبه مربی

85/3/24

3

42/4180755

پذیرش دانشجوی دوره دکتری

84/12/20

4

15/6747

کلیه اعضای محترم هیات علمی

84/12/8

5

2/15451

اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ... و

84/10/25

6

15/1725

برخورداری اعضای هیات علمی ایثارگر از مزایای ... و

84/5/8

7

1802/6042

برخورداری اعضای هیات علمی ایثارگر از مزایای ... و

84/3/7

8

2/12012

ادامه تحصیل مربیان

83/10/2

9

154658

اعطای پایه های اعضای هیات علمی

80/8/19

10

154658

دستور العمل اجرایی ... ؛

80/8/19

11

154658

ادامه

80/8/19

12

154658

ادامه

80/8/19

13

154658

ادامه

80/8/19

14

154658

ترتیب اعطای پایه ها

80/8/19

15

15/3515

نحوه اعطای پایه های بدو استخدام ... ؛

78/7/4

16

2/20070

طرح تقویت دانشگاه ها ... و

77/12/10

17

ـــــ

ادامه

77/12/10

18

ـــــ

ادامه

77/12/10

19

ـــــ

ادامه

77/12/10

20

ـــــ

آیین نامه جدید ارتقاء سطح علمی مربیان ...و

76/4/22

21

ـــــ

ادامه

76/4/22

22

ـــــ

ادامه

76/4/22
23

ـــــ

ادامه

76/4/22

24

15/1569

احکام تغییر وضعیت مربوط به فارغ التحصیلان تربیت مدرس

68/5/30

25

ـــــ

ادامه

68/5/30

26 0/8662/15/718

اعطای پایه سربازی

67/3/31

27

؛2838 /دش

امکان استفاده از فارغ التحصیلان تربیت مدرس در ... ؛

66/8/2

28

ـــــ

صورت جلسه هیات سه نفری جانشین هیات های امنا دانشگاه ها ... و

62/7/26

29

ـــــ

ادامه

62/7/26

30

ـــــ

ادامه

62/7/26

31

ـــــ

ادامه

62/7/26

32

ـــــ

ادامه

62/7/26

33

ـــــ

ادامه

62/7/26

34

ـــــ

ادامه

62/7/26

35

ـــــ

ادامه

62/7/26

36

ـــــ

برقراری امتیازات لازم برای اعضاء هیات علمی ایثارگر

ـــــ

37

ـــــ

ادامه

ـــــ

38

ـــــ

ادامه

ـــــ

39

ـــــ

ادامه

ـــــ

40

ـــــ

ضوابط اعطای ترفیعات به  مامور به تحصیلان

ـــــ

41

ـــــ

اعطای ترفیعات به فارغ التحصیلان دوره دانشوری

ـــــ

42

ـــــ

چگونگی اعطای ترفیعات بورس و ...؛

ـــــ


مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوط به اعضاء هیات علمی در سایت ( mporg.ir ) نیز قابل دسترسی می باشد .


فرم تکریم ارباب رجوع

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری