سامانه ترم دوم

سامانه ترم دوم

 

 برای ورود به سامانه LMS در ترم جاری به آدرس زیر مراجع بفرمایید :

http://lms992.araku.ac.ir