« بازگشت

لیست دروس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تقاضای انجام طرح تحقیقاتی و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی (جهت دانشجویان دوره کارشناسی و محققین خارج از دانشگاه) دانلود (100.0k)
فرم تقاضای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد از آزمایشگاه دانلود (47.2k)
فرم داوری پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود (25.9k)
فرم داوری پروپوزال کارشناسی ارشد pdf دانلود (61.5k)
فرمهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (28.9k)
فرم تقاضای حضور در ساعات غیر اداری دانلود (166.3k)
فرم پروژه تخصصی کارشناسی دانلود (63.7k)
فرم تقاضای بازدید از صنایع دانلود (69.5k)
فرم معرفی دانشجویان به مراکز تحقیقاتی و صنعتی دانلود (69.0k)
فرم های کارآموزی دانلود (293.2k)
جزوه درس راه آهن دکتر مویدفر دانلود (3,750.0k)
جزوه درس مهندسی ترابری دکتر مویدفر دانلود (1,650.2k)
جزوه درس اصول مهندسی ترافیک دکتر مویدفر دانلود (3,426.7k)
ضریب معادل سواری دانلود (54.5k)
احجام خاکی دانلود (208.6k)
نمونه پروفیل طولی دانلود (1,291.0k)
نمونه مقطع عرضی دانلود (4,093.7k)
آیین نامه طرح هندسی - بخش دو (وابسته به بخش دیگر) دانلود (6,927.6k)
آیین نامه طرح هندسی - بخش یک(وابسته به بخش دیگر) دانلود (6,927.6k)
آیین نامه روسازی دانلود (2,661.0k)
جزوه پروژه راه دکتر مویدفر دانلود (2,981.5k)
جزوه درس راهسازی دکتر مویدفر دانلود (4,669.1k)
تمرینهای درس مقاومت مصالح دکتر هاشمی دانلود (1,345.0k)
مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانلود (1,280.1k)
برنامه پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (72.4k)
صورت پروژه بتن دکتر هاشمی دانلود (138.7k)
جزوه سدهای لاستیکی درس سدهای کوتاه دانلود (168.2k)
جزوه درس روشهای اجرا دانلود (362.6k)
بتن ۲ - فصل پنجم -2 دانلود (1,915.4k)
بتن ۲ - فصل پنجم -1 دانلود (1,716.5k)
نمونه سوال پایان ترم بتن1 دانلود (308.6k)
تمرینات بخش ستونها- قسمت اول( بتن ۲) دانلود (500.1k)
تمرینات بخش برش( بتن ۱) دانلود (106.1k)
تمرینات بخش ضرایب لنگر( بتن ۱) دانلود (176.9k)
تمرینات بخش قابلیت بهره برداری ( بتن ۱) دانلود (101.8k)
تمرینات بخش مهار آرماتور ( بتن ۲) دانلود (175.2k)
تمرینات سری دوم بتن1 دانلود (53.8k)
تمرینات سری اول بتن1 دانلود (72.5k)
هندبوک بتن دانلود (1,169.6k)
فلوچارت طراحی ستون(بتن2) دانلود (648.4k)
نمودار اندرکنش ستون ها(بتن2) دانلود (1,536.5k)
فلوچارت طراحی تیرها دانلود (1,204.0k)
جدول میلگرد دانلود (41.7k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد عمران( کلیه گرایشها) ورودی مهر ماه ۹۲ به بعد دانلود (5,739.6k)
سرفصل دروس کارشناسی مهندسی عمران (ورودی ۸۹ و ما بعد) دانلود (1,561.9k)
چارت دروس کارشناسی مهندسی عمران (ورودی ۸۸ و ما قبل) دانلود (177.9k)
لیست کلیه دروس گروه مهندسی عمران دانلود (81.3k)