نمایشگر یک مطلب

شماره تماس

روز و ساعت مشاوره در هفته

نوع مشاوره

حوزه خدمات مشاوره­ای

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

یکشنبه (ساعت 8 الی 12)

حضوری

انگیزشی، خانواده و ازدواج

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

محمد مینا

1

-

تلفنی

-

یکشنبه (ساعت 10 الی 12)

 حضوری

خانواده، ازدواج، روابط بین فردی

دکتری تخصصی مشاوره خانواده

دکتر محسن نظری­فر

2

-

تلفنی

-

 

 اولین شنبه هر ماه

(ساعت 8 الی 12)

حضوری   

اختلالات روانپزشکی و رفتاری

متخصص اعصاب و روان

دکتر مرضیه جوانی

3

-

تلفنی

09188626694

شنبه (ساعت 8 الی 12)

حضوری

انگیزشی و مشاوره تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تعلیم و تربیت)

حجت محمدی

4

 دوشنبه (ساعت 12 الی 14)

تلفنی

09193561266

-

حضوری

اختلالات رفتاری، انگیزشی و مشاوره تحصیلی

کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه

یاسر ماستری فراهانی

5

شنبه (ساعت 12 الی 14)

تلفنی

09916184370

شنبه (ساعت 10 الی 12)

تلفنی

انگیزشی و مشاوره تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تعلیم و تربیت اسلامی)

بنفشه دارآفرین

6

-

شنبه­ (ساعت 8 الی 10)

حضوری

اختلالات روانشناختی، خانواده و ازدواج

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مهتاب آسترکی

 

7

-

تلفنی

09181600882

یکشنبه (ساعت 10 الی 12)

حضوری

روابط بین فردی و مشاوره کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

بهاره رستمی

8

دوشنبه (ساعت 10 تا 12)

تلفنی

 

 

 

 

 

                                                                                     مدیر مرکز مشاوره

                                                                                    دکتر تورج سپهوند

                                                                                   متخصص روانشناسی