نمایشگر یک مطلب


نمایش اسناد و رسانه‌ها

پوشه‌ها
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
اسلایدشو 0 2
اطلاعیه ها
زیر پوشه : برنامه, ل
2 2
بنرها 0 4
خبر ها 0 9
لوگو و آیکون ها 0 1
نمایش 5 نتیجه
اسناد
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
نام اندازه
images.jpg 8.6k
637054592599774357_lg-1.png 24.9k
637054592599774357_lg.png 24.9k
3104294.jpg
مشاوره
14,642.6k
il-1.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد.
2,795.1k
il.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمده
2,795.1k
untitled-1.png
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد
2,464.7k
1920x1359_19x320x270.jpg
پیام مشاور
41.5k
untitled.png
کسب مقام سوم کشوری کانون همیاران سلامت روان دانشگاه اراک
2,464.7k
والپیپر-6.jpg
مرکز مشاوره دانشگاه اراک
1,229.7k
download.jpg
اولین رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه گیلان راه‌اندازی شد.
6.8k
newspage-telegram.png 0.7k
newspage-envelope.png 0.8k
newspage-chain.png 0.9k
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1

نمایشگر یک مطلب


پیمایش

پیمایش

نمایش اسناد و رسانه‌ها

پوشه‌ها
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
اسلایدشو 0 2
اطلاعیه ها
زیر پوشه : برنامه, ل
2 2
بنرها 0 4
خبر ها 0 9
لوگو و آیکون ها 0 1
نمایش 5 نتیجه
اسناد
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
نام اندازه
images.jpg 8.6k
637054592599774357_lg-1.png 24.9k
637054592599774357_lg.png 24.9k
3104294.jpg
مشاوره
14,642.6k
il-1.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد.
2,795.1k
il.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمده
2,795.1k
untitled-1.png
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد
2,464.7k
1920x1359_19x320x270.jpg
پیام مشاور
41.5k
untitled.png
کسب مقام سوم کشوری کانون همیاران سلامت روان دانشگاه اراک
2,464.7k
والپیپر-6.jpg
مرکز مشاوره دانشگاه اراک
1,229.7k
download.jpg
اولین رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه گیلان راه‌اندازی شد.
6.8k
newspage-telegram.png 0.7k
newspage-envelope.png 0.8k
newspage-chain.png 0.9k
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایش اسناد و رسانه‌ها

پوشه‌ها
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
اسلایدشو 0 2
اطلاعیه ها
زیر پوشه : برنامه, ل
2 2
بنرها 0 4
خبر ها 0 9
لوگو و آیکون ها 0 1
نمایش 5 نتیجه
اسناد
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
نام اندازه
images.jpg 8.6k
637054592599774357_lg-1.png 24.9k
637054592599774357_lg.png 24.9k
3104294.jpg
مشاوره
14,642.6k
il-1.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد.
2,795.1k
il.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمده
2,795.1k
untitled-1.png
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد
2,464.7k
1920x1359_19x320x270.jpg
پیام مشاور
41.5k
untitled.png
کسب مقام سوم کشوری کانون همیاران سلامت روان دانشگاه اراک
2,464.7k
والپیپر-6.jpg
مرکز مشاوره دانشگاه اراک
1,229.7k
download.jpg
اولین رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه گیلان راه‌اندازی شد.
6.8k
newspage-telegram.png 0.7k
newspage-envelope.png 0.8k
newspage-chain.png 0.9k
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

پیمایش

نمایش اسناد و رسانه‌ها

پوشه‌ها
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
اسلایدشو 0 2
اطلاعیه ها
زیر پوشه : برنامه, ل
2 2
بنرها 0 4
خبر ها 0 9
لوگو و آیکون ها 0 1
نمایش 5 نتیجه
اسناد
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
نام اندازه
images.jpg 8.6k
637054592599774357_lg-1.png 24.9k
637054592599774357_lg.png 24.9k
3104294.jpg
مشاوره
14,642.6k
il-1.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد.
2,795.1k
il.jpg
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمده
2,795.1k
untitled-1.png
کانون همیاران سلامت که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه دارد، بعد از کسب مقام اول در میان دانشگاه های منطقه چهار کشور، در نهایت به کسب مقام سوم کشوری در همایش کشوری کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمد
2,464.7k
1920x1359_19x320x270.jpg
پیام مشاور
41.5k
untitled.png
کسب مقام سوم کشوری کانون همیاران سلامت روان دانشگاه اراک
2,464.7k
والپیپر-6.jpg
مرکز مشاوره دانشگاه اراک
1,229.7k
download.jpg
اولین رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه گیلان راه‌اندازی شد.
6.8k
newspage-telegram.png 0.7k
newspage-envelope.png 0.8k
newspage-chain.png 0.9k
نمایش 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1

نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

درباره گروه

مرکز مشاوره دانشگاه اراک نیز از واحدهایی است که زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی فعالیت می نماید. این مرکز در سال 1375 در فضایی به ابعاد 18 متر در اتاقی واقع در طبقه سوم دانشکده علوم انسانی آغاز به کار نمود. سپس در سال 1379 مکان مرکز به یک اتاق مشاوره و یک اتاق پذیرش در طبقه همکف ساختمان دانشکده علوم انسانی، تحت عنوان مرکز مشاوره منتقل شد. پس از آن به طبقه بالای بانک تجارت واقع در دانشگاه مرکزی، که دارای دو اتاق مشاوره و یک اتاق پذیرش جمعا به متراژ شصت متر بود، منتقل شد. در نهایت در سال 1393 مرکز مشاوره به  ساختمان پروفسور حسابی واقع در مقابل دانشگاه مرکزی، با فضای دو اتاق مشاوره، یک اتاق پذیرش، یک اتاق مددکاری و یک اتاق مدیریت و در مجموع به متراژ 106 مترمربع منتقل شد.

مرکز مشاوره دانشگاه اراک هر روز به جز ایام تعطیل  از ساعت 8الی 12و در تایم عصر از ساعت 15الی 18 آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های تحصیلی،خانوادگی، ازدواج ، کودک و نوجوان و مشکلات روان شناختی می باشد.

لازم به توضیح است که شعب مرکز مشاوره در دو خوابگاه دانشجویی دولتی (خوابگاه دخترانه الزهرا و خوابگاه پسرانه امیرکبیر) و دانشکده علوم پایه نیز فعال می باشد.

در حال حاضر مرکز مشاوره علاوه بر اینکه به دانشجویان دانشگاه اراک خدمات مشاوره ای ارائه می دهد، پذیرای مراجعین آزاد و پرسنل و اعضای هیأت علمی نیز می باشد.

برنامه های آتی این مرکز عبارتند از:

1. توسعه تمام فعالیت های مذکور به لحاظ کمی و کیفی

2. توسعه نیروی انسانی اعم از مشاور و کارشناس ثابت

3. توسعه فضای فیز یکی

4. توسعه امکانات مرکز مشاوره از جمله مجهز نمودن هر اتاق مشاوره به سیستم کامپیوترمتصل به اینترنت

5. فراهم کردن مشاوره اینترنتی

6. برگزاری کارگاه های بازآموزی به منظور افزایش توانا کارشناسان مرکز

7. برگزاری کارگاه های گروهی

8. افزایش شعبات مرکز مشاوره و تحت پوشش

9. قرار دادن خوابگاه های خصوصی و دانشکده ها

10. برگزاری هرچه بیشتر جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ در مناسب تهای مرتبط