درباره معاونت

 
معاونت آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه اراک در سال های اخیر همسو با نقشه جامع علمی کشور، و همچنین طرح های کلان آمایش سرزمین، نسبت به اخذ مجوز تاسیس رشته های مورد نیاز منطقه اقدام نموده است، و در همین راستا توفیق گشایش رشته های متعددی را به دست آورده است. همچنین از اقدامات اخیر انجام شده توسط این معاونت می توان به تغییر فرآیند درخواست ترفیع اعضای هیات علمی به صورت اتوماسیون جهت تسهیل و تسریع در بررسی درخواست ها، تدوین برنامه پنج ساله حوزه معاونت آموزشی با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه ششم توسعه، تصحیح نسبت استاد به دانشجو از 25/1 به 20/1، تصحیح نسبت دانشجویان تحصیات تکمیلی به کل دانشجویان از 23 درصد به45 درصد، اصاح هرم هیا تعلمی به صورت 16 استاد تمام، 43 دانشیار، 210 استادیار . شایان ذکر است که مه مترین دغدغه حوزه معاونت آموزشی و مجموعه دانشگاه ارتقای رتبه دانشگاه از سه به دو می باشد که با همت و تلاش جمعی امکان پذیر است.