معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 آقای دکترمحمدسلیمان نژاد

استاد تمام شیمی فیزیک