حوزه‌های پژوهشی دکتر محمد غفاری:
 
- مناسبات ادبیات و فلسفه (فلسفۀ ادبیات، فلسفه در ادبیات، ادبیات به منزلۀ فلسفه)
- رویکردهای ساختارنگر و پساساختارنگر به ادبیات داستانی سدۀ بیستم
- ادبیات تطبیقی (به‌ویژه مناسبات ادبیات و سینما و اقتباس پژوهی)
 
  •  
  • Literature and Philosophy (Philosophy of Literature, Philosophy in Literature, Literature as Philosophy) - 
  •  
  • Structuralist and Poststructuralist Approaches to Twentieth-Century Narrative Fiction - 
  •  
  • Comparative Literature (esp. Literature and Cinema and Adaptation Studies) -