• - ادبیات تطبیقی در دوره های مختلف ادبی انگلستان – ایران
  • - ادبیات دوران رنسانس و نئوکلاسیک
  • - ادبیات دوران رمانتیک
  • - ادبیات دوره ویکتوریا
  • - تاریخ نقد ادبی