نمایشگر یک مطلب

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

در حال حاضر مسئولیت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی بر عهده ی  جناب آقای علی گودرزی زاده می باشد.

شماره تماس: 2774881-0863

تلفکس: 32780802-086