نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آخرین مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

طبق بند 15 مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی از 1398/10/01، آخرین مهلت دفاع از پایان نامه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال 981، 1398/11/16، می باشد.