شماره تماس

086-32777400-403 آقای رضا صحرایی کارشناس فرهنگی دانشجویی دانشکده