« بازگشت

معاونت پشتیبانی و فرهنگی

در حال حاضر معاونت پشتیبانی فرهنگی دانشکده علوم انسانی بر عهده جناب آقای دکتر مسعود کشاورز، با مرتبه علمی استادیار، از اعضای محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی می باشد.

وظایف و اختیارات معاونت پشتیبانی فرهنگی :

۱- کلیه فعالیتهای اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی  دانشکده را هدایت می نماید. 

۲- واحدهای  اداری، کارپردازی، امور عمومی و خدمات دانشکده، امور مالی و حسابداری، اموردانشجویی و فرهنگی، مرکز انفورماتیک و خدمات ماشینی دانشکده واحدهایی هستند که زیر نظر معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده اداره میگردند.