اطلاعیه اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت مکزیک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا