اطلاعیه دوم اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت چین در مقاطع کارشناسی ارشد ودکترا