برگزاری سخنرانی توسط آقای دکتر اشکان شکری با عنوان پیشرفت های اخیر مدل فناوری هیدرولوژی در استرالیا

برگزاری سخنرانی توسط آقای دکتر اشکان شکری با عنوان پیشرفت های اخیر مدل فناوری هیدرولوژی در استرالیا

برگزاری سخنرانی توسط آقای دکتر اشکان شکری با عنوان "پیشرفت های اخیر مدل فناوری هیدرولوژی در استرالیا" در تاریخ 19 آذر ماه در دنشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی.