راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان خارجی استان مرکزی در دانشگاه اراک

راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان خارجی استان مرکزی در دانشگاه اراک

به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 اردیبهشت 1398، دفتر کنسولی دانشجویان خارجی استان مرکزی در دانشگاه اراک تاسیس شده است و از این پس، دانشجویان خارجی استان مرکزی و نیز اعضای خانواده آنها ملزم هستند جهت پیگیری کلیه امور کنسولی به این دفتر مراجعه کنند و از هر گونه مراجعه به سایر ارگان های ذیربط در استان خودداری نمایند.

محل این دفتر در طبقه اول ساختمان دکتر قریب و گروه همکاری های علمی بین المللی واقع شده است.