شبکه پژوهشی Eotvos Lorand

شبکه پژوهشی Eotvos Lorand

بروشور شبکه پژوهشی Eotvos Lorand را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتربا ایمیل IR.HU@yazd.ac.ir (خانه راهبری همکاریهای علمی بین المللی ایران و مجارستان) مکاتبه فرمایید.