عقد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اراک و دانشگاه کایتک کره