تلفن: 32621026-086

ایمیل: d-consol@araku.ac.ir

تلگرام: d_consol

اینستاگرام: d_consol

آدرس: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، اتاق 213 کد پستی 3848177584، دفتر کنسولی و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی