اطلاعیه اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت چین درمقطع دکترا