به اطلاع دانشجویان گرامی غیر ایرانی مشغول به تحصیل در استان مرکزی می رساند که در مراجعات خود جهت انجام امور کنسولی موارد زیر را در نظر داشته باشند:

1-   ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل، برای انجام کلیه خدمات کنسولی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های استان مرکزی الزامی است.

2-   دانشجویان پس از اخذ ویزای تحصیلی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع خود و مراجعت به ایران سریعاً جهت صدور اقامت به دفتر کنسولی و سرپرستی دانشجویان خارجی استان مراجعه نمایند.

3-   دانشجویان کشورهایی که لغو روادید با جمهوری اسلامی ایران دارند، نیاز به اخذ ویزا ندارند و صرفاً با مهر ورود پلیس وارد کشور شوند.

4-   دانشجویان غیر ایرانی ملزم هستند امورکنسولی (اخذ گذرنامه و روادید و اقامت تحصیلی) خود را تا پایان نیمسال اول تحصیلی خود پیگری نموده و پروانه اقامت قانونی خود را به دانشگاه ارائه نمایند.

5-   درخواست اضافه نمودن همراه فرزند در گذرنامه بانوان غیر ایرانی شاغل به تحصیل یا متقاضی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران، نیاز به تایید حضانت نامه فرزند توسط سفارت کشور متبوع دارد

6-   دانشجویان غیر ایرانی متقاضی  تمدید اعتبار/ اقامت بایستی ۳۰ روز قبل از اتمام اعتبار مدارک لازم را به دفتر کنسولی و سرپرستی دانشجویان خارجی استان تحویل دهند.

7-   دانشجویان غیر ایرانی تنها می توانند برای همسر و فرزند خود درخواست صدور روادید و اقامت همراه کنند.

8-   درصورتی که دانشجوی غیر ایرانی به صورت دانشجوی میهمان یا بصورت دائم به دانشگاه های یک استان دیگر منتقل شود،  ضروری است مراحل خروج بین شهری انجام شود.

9-   در خصوص دانشجویان غیر ایرانی متاهل که مرد و همسر وی هر دو در جمهوری اسلامی ایران شاغل به تحصیل هستند، در صورتی که مرد زودتر از همسر خود فارغ التحصیل شود، بایستی فرایند خروج قطعی خود از کشور را انجام دهد و سپس با ویزای عادی 90 روزه وارد جمهوری اسلامی ایران شود. این ویزای 90 روزه عادی حداکثر طی دو مرحله 90 روزه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

10-   دانشجویان غیر ایرانی متقاضی صدور روادید خروج و مراجعت حداقل  10 روز قبل از تاریخ مد نظر برای خروج از کشور، مدارک لازم را به دفتر کنسولی و سرپرستی دانشجویان خارجی استان تحویل دهند.

11-   دانشجویان غیر ایرانی موظف هستند براساس تاریخ خروجی که پلیس در گذرنامه درج می نماید از کشور خارج و در  موقع مقرر مراجعه نماید.

12-   تحویل دانشنامه به دانش آموختگان غیر ایرانی و نیز ریز نمرات به دانشجویان غیر ایرانی اخراجی و انصرافی منوط به اخذ روادید خروج قطعی و دریافت نامه از اداره امور کنسولی و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی استان می باشد.

13-   دانش آموختگان غیرایرانی یک نیمسال تحصیلی فرصت دارند تا امور کنسولی مربوط به اخذ خروج قطعی از کشور را انجام دهند.

14-   پس از فراغت از تحصیل و انجام مراحل اداری، تبدیل وضعیت براساس اقامت قبلی در گذرنامه انجام می شود.