اسامی دانشجویان غیر ایرانی ثبت نام شده در دانشگاه اراک

ردیف اسم طالب قسم اختصاص
1 علی حسین هادی بیوشیمی ماجیستر
2 تقی حیدر عبدالرزاق  بیوشیمی ماجیستر
3 حسین جاسم حسین البدر بیوشیمی ماجیستر
4 حیدر عبید العجیلی بیوشیمی ماجیستر
5 راید نصیف جابر بیوشیمی ماجیستر
6 رحیم عبدالرزاق خلف المزمل بیوشیمی ماجیستر
7 روا جاسب مزهر بیوشیمی ماجیستر
8 زید قیس ترکی بیوشیمی ماجیستر
9 زینب هادی طالب بیوشیمی ماجیستر
10 عباس ناصر رشید بیوشیمی ماجیستر
11 عجائب علی حسون بیوشیمی ماجیستر
12 علی رحیم سیار  بیوشیمی ماجیستر
13 علی صابر جاسم  بیوشیمی ماجیستر
14 فاضل عباس فاضل بیوشیمی ماجیستر
15 فضا حمید طعمه بیوشیمی ماجیستر
16 محمد سول رحیم بیوشیمی ماجیستر
17 مصطفی عباس عبد بیوشیمی ماجیستر
18 مومل طالب حسن بیوشیمی ماجیستر
19 نورالهدی صباح حسین بیوشیمی ماجیستر
20 وسیم عبدالرزاق خلف بیوشیمی ماجیستر
21 یوسف علی جبار بیوشیمی ماجیستر
22 اسراء جبار معیبد عیسی زبان انگلیسی ماجیستر
23 جلال مزهر لهمود زبان انگلیسی ماجیستر
24 احمد جزار نون زبان و ادبیات عربی ماجیستر
25 احمد راکان شلال زبان و ادبیات عربی ماجیستر
26 ارشد ثامر ابراهیم زبان و ادبیات عربی ماجیستر
27 الاء عبدالکریم حسن زبان و ادبیات عربی ماجیستر
28 ایمان صالحی طعمه زبان و ادبیات عربی ماجیستر
29 حمزه مزبان ال حمادی زبان و ادبیات عربی ماجیستر
30 حیدر وئیج راهی زبان و ادبیات عربی ماجیستر
31 رعد نجم رحیم  زبان و ادبیات عربی ماجیستر
32 زهرا ملک عبدالرحیم زبان و ادبیات عربی ماجیستر
33 عامر ثامر عطیه زبان و ادبیات عربی ماجیستر
34 عبدالله منعم علوان زبان و ادبیات عربی ماجیستر
35 عبدالمهیمن علیوی مهدی زبان و ادبیات عربی ماجیستر
36 عماد محمد کاظم زبان و ادبیات عربی ماجیستر
37 کاظم مطر عبدان زبان و ادبیات عربی ماجیستر
38 ماهر حمد محمد زبان و ادبیات عربی ماجیستر
39 ولید مشکور عوده زبان و ادبیات عربی ماجیستر
40 هشام مالک ملبس زبان و ادبیات عربی ماجیستر
41 علی نور محمد زبان و ادبیات عربی ماجیستر
42 بسام موفق کریم زبان و ادبیات عربی ماجیستر
43 قضی غازی غانم زبان و ادبیات عربی ماجیستر
44 شیماء عبدالحسین جبیر زبان و ادبیات عربی ماجیستر
45 احمد عزیز رحمان زبان و ادبیات عربی ماجیستر
46 بسام موفق کریم زبان و ادبیات عربی ماجیستر
47 منال محمد علوان عباس زیست شناسی – سلولی و تکوینی ماجیستر
48 مروه عبذالله شیاع زیست شناسی – سلولی و تکوینی ماجیستر
49 سمیه عبدالحسین عباس ژنتیک ماجیستر
50 علا حکمت طارش ژنتیک ماجیستر
51 نواف سمهلی انشینش ژنتیک ماجیستر
52 احمد عبدالله محمد ژنتیک ماجیستر
53 ذری مالک حامد ژنتیک ماجیستر
54 سودد سعدی محمد ژنتیک ماجیستر
55 فرح تحسین محمد ژنتیک ماجیستر
56 وائل محمد حمد ژنتیک ماجیستر
57 طالب عباس کریم علی شیمی آلی ماجیستر
58 هیفا سلیمان حسین شیمی آلی ماجیستر
59 عبدالمطلب منشد صالح شیمی آلی ماجیستر
60 احمد احمد عزیز علوم قرآن و حدیث ماجیستر
61 جاسم محمد احمد علوم قرآن و حدیث ماجیستر
62 ریاض یوسف نجد آل حسین علوم قرآن و حدیث ماجیستر
63 زیاد تالی لفته علوم قرآن و حدیث ماجیستر
64 سجاد عبدالحسین تبن علوم قرآن و حدیث ماجیستر
65 صادق خلف جابر علوم قرآن و حدیث ماجیستر
66 عامر زید حسن البوحمود علوم قرآن و حدیث ماجیستر
67 علی حسین لفته علوم قرآن و حدیث ماجیستر
68 ایاد مجید محمد علوم قرآن و حدیث ماجیستر
69 بدر جمیل سعدون رهیف علوم قرآن و حدیث ماجیستر
70 تحسین کریم حمید علوم قرآن و حدیث ماجیستر
71 جمال عبداله عیسی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
72 حسن سکر حسین علوم قرآن و حدیث ماجیستر
73 ریسان محمد عبدالامیر علوم قرآن و حدیث ماجیستر
74 سعد صالح رجب علوم قرآن و حدیث ماجیستر
75 علا احمد جواد علوم قرآن و حدیث ماجیستر
76 علی خالد نجم علوم قرآن و حدیث ماجیستر
77 علی ماجد حمید علوم قرآن و حدیث ماجیستر
78 مریم سعدون حمیدی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
79 مصطفی عبدالکاظم محنه علوم قرآن و حدیث ماجیستر
80 یاسر عادل عبدالجبار علوم قرآن و حدیث ماجیستر
81 سیف علی کریم علوم قرآن و حدیث ماجیستر
82 محمد حسین کاظم علوم قرآن و حدیث ماجیستر
83 یاسر قحطان جاسم محمد علوم قرآن و حدیث ماجیستر
84 امجد طه ناصر علوم قرآن و حدیث ماجیستر
85 سجاد عبدالرزاق هادی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
86 علاء بدر احمد علوم قرآن و حدیث ماجیستر
87 علاء عبدالکریم هویدی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
88 قائد سعد مجیل علوم قرآن و حدیث ماجیستر
89 احمد خلف علی سلیمان علوم قرآن و حدیث ماجیستر
90 حمزه حسین خلیف علوم قرآن و حدیث ماجیستر
91 راغب حسین انشینش علوم قرآن و حدیث ماجیستر
92 یاوز عمر عادل علوم قرآن و حدیث ماجیستر
93 حسین رحیم حسن علوم قرآن و حدیث ماجیستر
94 رمله سرحان عاجل علوم قرآن و حدیث ماجیستر
95 رحیم والی هدابی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
96 شهلا ولی علی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
97 مخلد حسن مناتی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
98 ولید اسعد منشد علوم قرآن و حدیث ماجیستر
99 محمد علی حسین مخیمت علوم قرآن و حدیث ماجیستر
100 ضرغام شنیت جابر علوم قرآن و حدیث ماجیستر
101 فلاح حسن جمعه علوم قرآن و حدیث ماجیستر
102 صفا عزیز علیوی علوم قرآن و حدیث ماجیستر
103 علاء رسول صاحب فیزیک – اپتیک ماجیستر
104 علی جاسم عبدالرضا فیزیک – اپتیک ماجیستر
105 علی جاسم عبدالرضا فیزیک – اپتیک ماجیستر
106 حسن موسی جعفر فیزیولوژی جانوری ماجیستر
107 زید صبحی طاهر فیزیولوژی جانوری ماجیستر
108 جواد کاظم عبدالزهره مهندسی برق – قدرت ماجیستر
109 محمد نعمه سلطان مهندسی برق – قدرت ماجیستر
110 مهند حامد شنیت  مهندسی برق – قدرت ماجیستر
111 عبدالخالف عبدالحلیم خلف مهندسی برق – کنترل ماجیستر
112 مهدی حسین خلیل مهندسی شیمی – جداسازی ماجیستر
113 جاسم علی حسن مهندسی شیمی – جداسازی  ماجیستر
114 دنیا جانی قلی مهندسی شیمی _ کاتالیست ماجیستر
115 علی حسین خلیل مهندسی عمران ماجیستر
116 ابراهیم تاثر حمید مهندسی کامپیوتر ماجیستر
117 عصامه محمد امین  مهندسی کامپیوتر ماجیستر
118 فیصل غازی عبدالصاحب مهندسی کامپیوتر ماجیستر
119 المنتظر عوده حسن مهندسی کامپیوتر ماجیستر
120 عمار جبار عبدالرضا مهندسی کامپیوتر ماجیستر
121 ایاد سامی کاظم مهندسی کامپیوتر ماجیستر
122 اثیر بشیر محمود مهندسی کامپیوتر ماجیستر
123 سجا کریم عبد مهندسی کامپیوتر ماجیستر
124 علی هاشم مخور مهندسی کامپیوتر ماجیستر
125 حسن یاسر صبیر  مهندسی کشاورزی _ اصلاح نژاد دام ماجیستر
126 عزیز مطر حلو مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ماجیستر
127 محمد خضیر نعیمه مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ماجیستر
128 دلال عباسی مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ماجیستر
129 ایاد مطیر خلیف مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ماجیستر
130 زهیر جاسب مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ماجیستر
131 نجم عبدالله الصبح مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ماجیستر
132 حسین غانم صالح مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ماجیستر
133 ثائر سلمان بنای مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ماجیستر
134 وسام حامد علی مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی  ماجیستر
135 احمد عبدالکریم عبود نانوفیزیک ماجیستر
136 حسن ماجد محمد زبان انگلیسی دکتری
137 علیاء عبدالکریم عبید زبان انگلیسی دکتری
138 ابتهال عبدالامیر علوان زبان و ادبیات عربی دکتری
139 عباس عبید جاسم زبان و ادبیات عربی دکتری
140 دعاء نجم عبدالیمه زبان و ادبیات عربی دکتری
141 زهرا عماد لطیف زبان و ادبیات عربی دکتری
142 فاطمه راضی سلمان الشاوی زبان و ادبیات عربی دکتری
143 موسی جاسم عجیل زبان و ادبیات عربی دکتری
144 علی حمزه مزبان زبان و ادبیات عربی دکتری
145 مصطفی خلف عوید زبان و ادبیات عربی دکتری
146 علاء ملیح حسن زبان و ادبیات عربی دکتری
147 مرتضی رزاق هبل زبان و ادبیات عربی دکتری
148 علی الحمادی زبان و ادبیات عربی دکتری