نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 اولین جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر درنیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در روز دوشنبه مورخ 20 آبانماه با حضور اساتید مشاورمحترم و با هدف تعامل و هم اندیشی برای زدودن چالش ها و موانع احتمالی موجود در مسیر علمی , آموزشی و فرهنگی دانشجویان عزیز شاهد وایثارگر, تاکید بر ضرورت برقراری ارتباط صمیمانه و موثر با این دانشجویان  و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء  هرچه بیشتر علمی و پژوهشی این عزیزن برگزار گردید .