لیست نشریات منتشره دانشگاه اراک در سال 1397

 

ردیف

نام نشریه

موضوع نشریه

صاحب امتیاز

1

امید باران

سیاسی فرهنگی

انجمن اسلامی

2

تبیین

سیاسی فرهنگی

 

3

اندیشه

فرهنگی اجتماعی

 

4

اشاره

سیاسی فرهنگی

انجمن اسلامی مستقل

5

فرآیند

علمی

انجمن علمی م.شیمی

6

روش و رسانه

علمی

انجمن علمی علوم تربیتی

7

Lingua franca

علمی

انجمن علمی زبان انگلیسی

8

گیکولوژی

علمی

انجمن علمی کامپیوتر

9

ویدمن اشتاتن

علمی

انجمن علمی مواد

10

صبح قریب

سیاسی اجتماعی

بسیج دانشجویی

11

ریحانه

فرهنگی

بسیج دانشجویی

12

روزگاران

علمی

انجمن علمی تاریخ

13

تدبیر صنعتی

علمی

انجمن علمی صنایع

14

رد پای جاوید

فرهنگی مذهبی

کانون ایثار

15

صاعقه

علمی

انجمن علمی برق

16

ماک

علمی

انجمن علمی علوم دامی

17

مهدیار

مذهبی

کانون مهدویت

18

تسنیم

علمی

انجمن علمی الهیات

 

 

دبیرخانه نشریات دانشگاهی دانشگاه اراک