تعرفه آنالیزها

FT-IR

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای 30/000 تومان
دانشگاه اراک: 15/000 تومان سقف 15 نمونه دانشجویان ارشد و 30 نمونه دانشجویان دکتری
رشته شیمی: 8/000 تومان سقف 25 نمونه دانشجویان ارشد و 60 نمونه دانشجویان دکتری

1H-NMR

قیمت واحد: 65/000 تومان سقف 10 نمونه دانشجویان ارشد و 30 نمونه دانشجویان دکتری (50% تخفیف دانشجویان دانشگاه اراک)
حلال CDCL3: هزینه 10/000 تومان
حلال DMSO: هزینه 20/000 تومان
حلال D2O: هزینه 10/000 تومان

13C-NMR

قیمت واحد: 75/000 تومان سقف 10 نمونه دانشجویان ارشد و 40 نمونه دانشجویان دکتری (50% تخفیف دانشجویان دانشگاه اراک)
حلال CDCl3: هزینه 10/000 تومان
حلال DMSO: هزینه 20/000 تومان
حلال D2O: هزینه 10/000 تومان

UV

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای 26/000 تومان
دانشگاه اراک: 13/000 تومان (ساعتی: 130/000 تومان) سقف 15 نمونه ارشد و 40 نمونه دکتری
رشته شیمی: 10/000 تومان (ساعتی: 90/000 تومان) سقف 20 نمونه ارشد و 50 دکتری

PL

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای 40/000 تومان سقف 15 نمونه دانشجویان ارشد و 30 نمونه دکتری
دانشگاه اراک: 20/000 تومان (ساعتی: 150/000 تومان)
رشته شیمی: 10/000 تومان (ساعتی: 90/000 تومان)

HPLC

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای 100/000 تومان سقف 5 نمونه دانشجویان ارشد و 10 نمونه دکتری
دانشگاه اراک: 50/000 تومان

GC

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای 80/000 تومان سقف 5 نمونه دانشجویان ارشد و 10 نمونه دکتری
دانشگاه اراک: 40/000 تومان

XRD

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای 70/000 تومان سقف 5 نمونه دانشجویان ارشد و 12 نمونه دکتری
دانشگاه اراک: 35/000 تومان
خذمات تخصصی: توافقی با اپراتور

XRF

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای 120/000 تومان سقف 5 نمونه دانشجویان ارشد و 12 نمونه دکتری
دانشگاه اراک: 60/000 تومان
خرد کردن و آماده سازی: 30/000 تومان

التراسونیک

ساعتی: 60/000 تومان

DLS

خارج از دانشگاه: نمونه‌ای ۱۲۰/۰۰۰ تومان
دانشگاه اراک: ۶۰/۰۰۰ تومان
خرد کردن و آماده سازی: ۳۰/۰۰۰ تومان