درباره

آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه اراک بــا هــدف ایجــاد امــکان اســتفاده بهینــه، روان و پایــدار از دســتگاه های آزمایشــگاهی موجــود در دانشــگاه، بــرای انجــام تحقیقــات علمــی اعضــای هیئت علمــی، دانشــجویان دکتــری، کارشناسی ارشــد دانشــگاه اراک و ســایر پژوهشــگران در مراکــز و دانشــگاه های دیگــر تأســیس شــده اســت.

در ایــن آزمایشــگاه بعضــی از دســتگاه ها در نــوع خــود کم نظیــر می باشــد و به همیــن جهــت امــکان تهیــه آن هــا بــرای آزمایشــگاه های مجــزای تحقیقاتــی وجــود نــدارد. از آن جملــه می تــوان بــه دســتگاه پــراش پرتــو ایکــس اشــاره کــرد کــه یکــی از قابلیت هــای آن  انجــام آنالیــز فــاز و تعییــن ســاختار کریســتالی مــواد اســت. از اطاعــات آنالیــز فــاز و تعییــن ســاختار کریســتالی مــواد می تــوان بــه خــواص دیگــر نمونــه، مثــل ســایز کریســتال ها و دیگــر مــوارد نیــز پــی بــرد. همچنیــن انجــام آنالیــز تنــش، اســکن نمونــه در شــرایط خــا و در دماهــای بــالا تــا هــزار درجــه ســانتی گراد، و انجــام آنالیــز تکســچر یــا همــان بافــت کــه بــرای نمونه هــای نــورد شــده بــه کار مــی رود، از دیگــر ویژگی هــای دســتگاه پــراش پرتــو ایکــس می باشــد.