آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه اراک بــا هــدف ایجــاد امــکان اســتفاده بهینــه، روان

 

وپایــدار از دســتگاه­های آزمایشــگاهی موجود در دانشــگاه، برای انــجام تحقیقــات

 

علمــی اعضای هیــئت علمــی، دانشجویــان دکتــری، کارشناسـی ارشــد دانشــگاه اراک

 

و سایــر پژوهشــگران در مراکــز و دانشــگاه­های دیگــر تاسیــس شده اســت. ساختــمان

 

جدید آزمایشــگاه مرکزی به متـراژ 450 متر در کنار ساختــمان دکتر قریـب می­باشــد.

 

همچنین به منــظور خدمــات رسانی بهتـر مدیریــت و بهره وری مناسـب تر دستــگاه ها

 

و تجهیــزات، دفتــر مدیــریت آزمایشــگاه مرکــزی در ساختــمان اداری دانشــگاه ایجاد

 

گردیــد.

 

در ایــن آزمایشــگاه بعضــی از دســتگاه ها در نــوع خــود کم نظیــر می باشــد و

 

بههمیــن جهــت امــکان تهیــه آن هــا بــرای آزمایشــگاه های مجــزای تحقیقاتــی

 

وجــود نــدارد. از آن جملــه می تــوان بــه دســتگاه پــراش پرتــو ایکــس اشــاره کــرد

 

کــه یکــی از قابلیت هــای آن  انجــام آنالیــز فــاز و تعییــن ســاختار کریســتالی

 

مــواد اســت. از اطلاعــات آنالیــز فــاز و تعییــن ســاختار کریســتالی مــواد می تــوان

 

بــه خــواص دیگــر نمونــه، مثــل ســایز کریســتال ها و دیگــر مــوارد نیــز پــی

 

بــرد. همچنیــن انجــام آنالیــز تنــش، اســکن نمونــه در شــرایط خــلا و در دماهــای

 

بــالا تــا هــزار درجــه ســانتی گراد، و انجــام آنالیــز تکســچر یــا همــان بافــت کــه

 

بــرای نمونه هــای نــورد شــده بــه کار مــی رود، از دیگــر ویژگی هــای دســتگاه

 

پــراش پرتــو ایکــس می باشــد.