دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR

این به منظور انجام بررسی طیف سنجی مواد مختلف در ناحیه مادون قرمز می باشد. این دستگاه برای مطالعه انواع ترکیبات آلی، آلی-معدنی، پلیمر و ... و به دست آوردن طیف جذبی یا عبوری مواد با سرعت بسیار بالا به کار می رود. بر اساس طیف گرفته شده، گروه های عاملی موجود در ساختار مواد و ترکیبات مختلف را می توان مشخص نمود.

 

 

 

کارخانه سازنده: BRUKER مدل ALPHA

 

تجهیزات: ATR

 

شرایط نمونه: امکان اندازه گیری برای نمونه های پودری، فیلم ها و غشاهای نازک، محلول ها و جامد مسطح شفاف در ناحیه IR وجود دارد.

شرایط آزمون: نمونه های  پودری نیاز به آماده سازی به صورت قرص همراه با ماده مرجع  KBr دارند. طیف عبوری ( یا جذبی) در ناحیه 4000-400 cm-1  اندازه گیری و به صورت فایل pdf و همچنین فایل عددی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.