ساعت انجام آنالیزها

ساعت انجام آنالیزها

FT-IR همه روزه از ساعت: 10 - 12

NMR یک شنبه و سه شنبه ساعت: 12:30 - 14:30

قابل توجه دانشجویان محترم، زمان تحویل نتایج آنالیزهای NMR - XRF - DLS یک هفته‌ی کاری بعد از پذیرش نمونه می‌باشد. لطفاً قبل از مراجعه به آزمایشگاه و ارسال نمونه، فرم آنالیز مربوطه را از قسمت فرم‌ها دانلود کرده و پس از تکمیل آن به همراه نمونه و فیش واریزی به کارشناسان آزمایشگاه تحویل دهید.