نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با نشریه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

آشنایی با نشریه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

محورهای پیشنهادی برای انجام پژوهش

 

 1)  توسعه اقتصادی

2)  توسعه پایدار

3)    محیط زیست

4)  اقتصاد جمعیت

5)  اقتصاد سلامت

6)  اقتصاد کار

7)  اقتصاد منابع طبیعی

8)  اقتصاد پولی

9)  اقتصاد مالی

10)   اقتصاد انرژی 

https://edp.alzahra.ac.ir

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

  هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

  هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.