نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی به مقالات تمام متن فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

دسترسی به مقالات تمام متن فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 «فصنامه مطالعات حقوق خصوصی» https://jlq.ut.ac.ir

پیشتر به مدت 7 سال از بهار 1386 تا پایان بهار 1393، 25 شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.

 به موجب مجوز شماره 3/18/211191 مورخ 1391/11/3 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، این نشریه دارای امتیاز علمی می باشد. 

مجله تخصصی "فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی" ، نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می­نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ یا به طور هم­زمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند.

 

  شناسنامه نشریه

     ju رتبه: علمی

   ju دوره انتشار: فصلنامه

   ju موضوع: حقوق خصوصی

    ju زبان اصلی: فارسی

    ju عنوان کوتاه نشریه: JLQ

    ju شاپا چاپی: 5618-2588

    ju شاپا الکترونیکی: 6622-2588

    ju اولین شماره منتشر شده:  1349

    ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

   ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

    ju سایت اختصاصی نشریه: https://jlq.ut.ac.ir

   ju پست الکترونیکی سردبیر: hbadini@ut.ac.ir

    ju پست الکترونیکی مدیر اجرایی: lawmag@ut.ac.ir