نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه اراک

معرفی سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه اراک

 دانشجویان گرامی

با ورود به آدرس وب سایت http://lms.araku.ac.ir

با  استفاده از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کدملی بدون صفر ابتدایی به عنوان رمزمی توانند از سامانه استفاده نمایند.

نکته: دانشجویان محترم  اتباع از 5 رقم آخر شماره دانشجویی به عنوان رمز استفاده نمایند.

موفق باشید