مدیر امور حقوقی

حسین کاویار

دکتری حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه اراک 

تلفن: ۳۲۶۲۱۵۱۰ - (۰۸۶) 

پست الکترونیکی : h-kaviar@araku.ac.ir