نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی ناصر خسرو

بازدید هیات ناتک استانی از موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی ناصر خسرو

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 19/12/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای محمد علی عباسی بیات (کارشناس حراست دانشگاه اراک) از موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی ناصر خسرو بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.