« پروژه سامان‌دهی آمار و اطلاعات »

الف) طرح ساماندهی آمار و اطلاعات دانشگاه

 

طرح ساماندهی آمار و اطلاعات دانشگاه به ‌منظور استانداردسازی و ساختاربخشی به اطلاعات در گردش ، با هدف تسهیل و تسریع در دستیابی به اطلاعات و تحقق اهداف ذیل اجرا می شود :

1-  نیازبه تطابق تعاریف و واژه های تهیه شده توسط وزارت علوم با تعاریف و واژه های دانشگاه .

2- نیازسنجی آماری .

3- استخراج اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی واحدها و مدون کردن آمار و اطلاعات .

4- تجزیه و تحلیل آماری .

5- دسترس‌پذیر کردن اطلاعات موجود در سطوح مختلف .

6- شناسایی و حذف مغایرت‌های اطلاعاتی .

7- شناسایی اطلاعاتی که در سیستمهای فعال دانشگاه وجود ندارد.

8- مدیریت موثر منابع اطلاعاتی

 

ب) ضرورت اجرا

 

1- عدم وجود سیستمهایی از قبیل: اطلاعات عمرانی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی

2- عدم به‌روزرسانی اطلاعات توسط کاربران

3- نیاز به تطابق تعاریف و واژه‌های تهیه شده توسط وزارت علوم با تعاریف و واژه‌های دانشگاه

4- ارائه متمرکز آمار و اطلاعات به دستگاههای دولتی در اسرع وقت

 

ج) مراحل انجام

 

1-  تشخیص اطلاعات مورد نیاز دانشگاه و اولویت‌بندی، اهمیت نیازهای اطلاعاتی قسمتهای مختلف دانشگاه با توجه به اهداف واستراتژی‌های عالی دانشگاه .

2- تعیین نیازهای اطلاعاتی قسمتهای مختلف دانشگاه و مشخص نمودن خلأ اطلاعاتی موجود که درفرآیندهای موجود تعبیه نشده است .

3-  تعیین منابع اطلاعاتی واحدهای مختلف دانشگاه و نحوه قرارگرفتن منابع اطلاعاتی مذکور در طرح کلی بانک اطلاعاتی.

4- نمایش سیستماتیک و ساختاریافته داده‌ها واجرای پردازش‌های خاص بر روی داده‌ها مانند تجزیه وتحلیل داده برای تبدیل داده به اطلاعات .

5- تعیین مکانیزم‌های کنترلی مورد نیاز روی داده‌ها جهت اطمینان از دسترسی بهنگام به اطلاعات مورد نیاز و تعیین مراجع ذیصلاح جهت دسترسی به داده‌ها  .

6- تهیه گزارش نهایی