نام و نام خانوادگی: مهدی سنبلی

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست سازمانی : کارشناس مسوول بودجه

سابقه خدمت: 11 سال

پست الکترونیکی: m-sonboli@office.araku.ac.ir

تلفن: 32621416

1-رئوس فعالیت های شغلی: کارشناس بودجه

 
 

1-1 جمع آوری پیشنهادات مربوط به نیاز های اعتباری  واحد های دانشگاه

 
 

1-2بررسی و جمع بندی کارشناسی اعتبارات درخواستی واحدها و تلفیق و هماهنگ ساختن بودجه های

پیشنهادی واحدها

 
 

1-3 تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس نیازها و محورهای فعالیت دانشگاه

 
 

1-4 تهیه و تنظیم  موافقتنامه اعتبارات عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 
 

1-5 تهیه و تنظیم  موافقتنامه اعتبارات عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ارسال از طریق 

سامانه جامع مبادله موافقتنامه سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور

 
 

1-6 ارتباط موثر با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان به جهت اصلاح  و پیگیری موارد مورد

نیاز موافقتنامه های عمرانی

 
 

1-7 تهیه و تنظیم فرم ها و اطلاعات مربوط به اعلام وضعیت پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح ها و  پروژه ها و اعتبارات

عمرانی دانشگاه

 
 

1-8 ارزیابی مستمر عملکرد های هزینه ای طرح ها و پروژه های عمرانی به جهت تنظیم لایحه بودجه سالانه

 
 

1-9 تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات استاندارد مالی،پرسنلی و ... و ارائه آن به صورت جداول جهت ارائه پیشنهاد

  بودجه سالانه

 
 

1-10 مطالعه قوانین و مقررات و دستوالعمل های مربوط به تنظیم بودجه

 
 

1-11 جمع آوری، تنظیم و آماده سازی گزارشات بودجه ای جهت انعکاس به مقامات مافوق

 
 

1-12: جمع آوری آمار و اطلاعات بودجه ای مورد درخواست وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
 

1-13: کار با سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

 
 

1-14 : کار با سامانه لایحه بودجه سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور

 
 

1-15: تنظیم و ارسال  فرم ها مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
 

1-16 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه و ارسال از طریق سامانه مدیریت بودجه تفصیلی