نام و نام خانوادگی: مهدی باجلان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

پست سازمانی : رئیس گروه بودجه

سابقه خدمت: 20 سال

تلفن: 32621412

1تهیه و تنظیم بودجه سالانه حوزه های مختلف دانشگاه با در نظر گرفتن برنامۀ راهبردی و برنامه‌هایعملیاتی دانشگاه؛

2- کنترل مستمر عملکرد بودجه بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا؛

3- مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری حوزه های مختلف دانشگاه و بررسی منابع اعتباری و مالی موجود به منظور پاسخگویی و اعلام نظرات کارشناسی به واحد ها؛

4- بررسی و تحلیل هزینه های انجام یافته حوزه های مختلف دانشگاه و مقایسه آن با تخصیص اعتبارات ابلاغی مربوطه و تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت بودجه؛

5- مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه های دانشگاه به منظور ارتقاء بازدهی (کمی و کیفی) امور مربوطه و ارائه نظرات کارشناسی و اجرائی با به حداکثر رسانیدن کیفیت و کمیت بازده خدمات ارائه شده دانشگاه؛

6- هماهنگی های کارآمد و موثر با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سایر نهادها و ادارات  مرتبط در راستای وظایف محوله؛

7- بکارگیری روشهای نوین بودجه بندی و مدیریت منابع مالی دانشگاه به منظور نیل به هدفهای نهایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛